Všeobecné obchodní podmínky společnosti Rudan s. r. o.

 

se sídlem Na Laurové 2519/3, Smíchov, 150 00 Praha 5

IČ: 49709585

zapsané v obchodním rejstříku  vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 236793

I. Úvodní ustanovení 

(1) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti RUDAN s.r.o., se sídlem Na Laurové 2519/3, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 49709585, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 236793, (dále jen „Prodávající“) se uplatní ve všech právních vztazích Prodávajícího, jejichž předmětem je prodej zboží Prodávajícím, ve kterých bude na tyto VOP odkázáno. 

(2) Tyto VOP upravují  základní a obecné podmínky obchodních vztahů mezi Prodávajícím a třetími osobami (dále jen „Kupující“) vyplývajících z uzavřených kupních smluv, pří. smluv o dílo (dále jen „kupní smlouva), mezi Prodávajícím a Kupujícím.   

(3) Tyto VOP upravují zejména dodací, cenové, platební a další podmínky, vztahující se ke kupním smlouvám, příp. smlouvám o dílo, uzavřeným mezi Prodávajícím a Kupujícím, pokud v jednotlivé smlouvě uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím nebude stanoveno jinak. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají před zněním těchto VOP přednost. 

II. Objednávka

(1) Objednávku zboží může Kupující učinit písemně (poštovní zásilkou, faxem, e-mailem atd.), ústně nebo telefonicky. Nezbytnými náležitostmi objednávky je uvedení druhu a množství objednávaného zboží, objednávka může obsahovat i jiné skutečnosti, a to např. termín a místo dodání zboží apod. 

(2) Přijatá objednávka bude Prodávajícím písemně potvrzena a doručení potvrzení přijaté objednávky Kupujícímu se považuje za okamžik uzavření kupní smlouvy. Přijetí objednávky bude Prodávajícím zasláno Kupujícímu do 10 ti dnů ode obdržení objednávky. V opačném případě platí, že Prodávající objednávku odmítl. 

(3) Přijetí objednávky ( potvrzení) bude kupní cenu za objednané zboží. Za okamžik uzavření kupní smlouvy se považuje den doručení tohoto potvrzení Prodávajícímu.    

(4) Do okamžiku doručení potvrzení přijetí objednávky Kupujícímu není objednávka pro Kupujícího závazná a Kupující je oprávněn tuto Objednávku změnit či zrušit. 

(5) Jestliže potvrzení Objednávky učiněné Prodávajícím obsahuje dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny, je toto potvrzení odmítnutím objednávky a považuje se za nový návrh na uzavření kupní smlouvy.   V případě potvrzení nového návrhu na uzavření kupní smlouvy Kupujícím (dále jen „Potvrzení“) se za okamžik uzavření kupní smlouvy považuje den doručení Potvrzení Prodávajícímu. 

(6) Odkazy na obchodní podmínky (či jiné obdobné podmínky) Kupujícího či sankce pro Kupujícího uvedené na objednávce Kupujícího nebo na jiné obdobné listině nebudou na vztah Prodávajícím a Kupujícím aplikovatelné a vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím se bude řídit těmito VOP, nebude-li mezi Prodávajícím a Kupujícím písemně a výslovně dohodnuto jinak. 

III. Kupní cena a platební podmínky

 

(1)  Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu kupní cenu dodávaného zboží, která je stanovena pro jednotlivé typy zboží v ceníku Prodávajícího a platném ke dni doručení Objednávky Prodávajícímu, plus DPH ve výši právních předpisů, příp. kupní cenu sjednanou postupem dle čl. II.3. VOP. 

(2)  Prodávajícímu vzniká právo účtovat Kupujícímu kupní cenu za dodané zboží stanovenou ve smyslu čl. III.1. VOP okamžikem dodání zboží Kupujícímu. 

(3) Kupní cenu zboží je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu bezhotovostně na bankovní účet Prodávajícího, a to na základě faktury vystavené Prodávajícím. 

(4) Lhůta splatnosti kupní ceny činí 14 dnů, pokud není na příslušné faktuře uvedena delší doba splatnosti, a počíná běžet dnem vystavení faktury k úhradě kupní ceny. 

(5) Dnem zaplacení kupní ceny za zboží se rozumí den připsání částky na účet Prodávajícího.  

(6) Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou kupní ceny za dodané zboží.   

(7) V případě prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny za zboží: 

  • je Prodávající oprávněn požadovat v případě dodání dalšího Kupujícím objednaného zboží platbu předem, a to až do doby uhrazení veškerých pohledávek vůči Kupujícímu, 
  • je Prodávající oprávněn zastavit dodání zboží na základě již uzavřených kupních smluv, a to až do doby uhrazení veškerých pohledávek vůči Kupujícímu. 

IV. Dodací podmínky 

(1) Zboží bude dodáno Prodávajícím Kupujícímu dle podmínek uvedených v potvrzení objednávky.  

(2) Prodávající je povinen dodat zboží Kupujícímu a Kupující je povinen si zboží ve sjednaném termínu a místě dodání převzít nebo zajistit jeho převzetí. 

(3) V případě prodlení Kupujícího s převzetím zboží v místě dodání uvedeném v čl. IV.1. VOP je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu skladné ve výši 0,5 % kupní ceny nepřevzatého zboží bez DPH za každý den prodlení, je-li prodlení delší než 14 dnů od potvrzeného termínu odběru.  

(4) V případě, že místo dodání zboží bude sjednáno odchylně od čl. IV.1. VOP je Kupující povinen uhradit Prodávající i náklady na dopravu zboží do místa dodání. V případě nemožnosti dodání zboží do místa dodání sjednaného odchylně od čl. IV. 1. VOP je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu náklady na opakovanou dopravu zboží.  

(5) Prodávající splní svůj závazek dodat objednané zboží v okamžiku, kdy toto zboží řádně a včas předá Kupujícímu v místě dodání nebo kdy umožní Kupujícímu ve sjednaném termínu dodání disponovat se zbožím ve stanoveném místě dodání a Kupující je v prodlení s převzetím dodávaného zboží. 

(6) Zboží bude předáno na základě fyzické přejímky zboží uskutečněné mezi Prodávajícím či jeho dopravcem a Kupujícím či jeho dopravcem, přičemž výsledek fyzické přejímky zboží musí být vyznačen v dodacím nebo náložném listě či v jiném přepravním dokladu. 

(7)  Prodávající či jeho dopravce je povinen v okamžiku předání zboží Kupujícímu nebo dopravci určenému Kupujícím předat spolu se zbožím doklady, které jsou nutné k užívání zboží, zejména doklady stanovené obecně závaznými právními předpisy.  

(8) Pokud nemá Kupující zaplaceny všechny kupní ceny za dosud dodané zboží, počíná běžet lhůta pro dodání zboží uvedená v čl. IV.2. VOP až okamžikem zaplacení všech kupních cen za dosud dodané zboží.  

(9) Prodlením Kupujícího s převzetím zboží vzniká Prodávajícímu právo zboží po předchozím upozornění na účet Kupujícího vhodným způsobem prodat poté, co Kupujícímu poskytl dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí, která nesmí být kratší než 10 dnů.  O prodeji zboží a výši výtěžku prodeje je Prodávající povinen Kupujícího bezodkladně informovat. Výtěžek prodeje zboží je Prodávající oprávněn použít k úhradě svých pohledávek vůči Kupujícímu, a to v tomto pořadí: skladné dle čl. IV.3. VOP, náklady na dopravu, smluvní pokuty, úroky z prodlení a až následně kupní cena za dodané zboží. 

V. Odpovědnost za vady a za škodu

(1) Prodávající je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení, jež určuje kupní smlouva. 

(2) Zboží je vadné, nemá-li jakost nebo provedení ujednané v kupní smlouvě, přip. neplní-li Prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný z kupní smlouvy, jinak pro účel obvyklý.  

(3) Prodávající se zavazuje, že zboží bude nejméně po dobu 24 měsíců způsobilé pro použití pro obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti. Prodávající neodpovídá za vady zboží způsobené jeho nesprávnou pokládkou, užitím a údržbou. 

(4) Jestliže prodávající poruší své uvedené povinnosti, vznikají Kupujícímu nároky z odpovědnosti za vady, které se řídí ustanoveními § 2099 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. 

(5) Kupující je oprávněn uplatnit nároky z odpovědnosti za vady zboží pouze písemným oznámením doručeným Prodávajícímu. 

(6) Kupující je povinen provést prohlídku zboží a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství ihned při samotném předání zboží. 

(7) Kupující je povinen zaznamenat v dodacím nebo náložném listě či jiném přepravním dokladu veškerá zjevná (viditelná) poškození zboží nebo jeho obalu. 

(8) Kupující je povinen dále provést prohlídku dodaného zboží před jeho použitím. Prodávající neodpovídá za škodu způsobenou pokládkou zboží, jehož vady bylo možné zjistit před jeho pokládkou.

(9) Prodávající odpovídá za škodu způsobenou vadami dodaného zboží pouze do hodnoty dodávaného zboží. Toto neplatí pro škodu, která byla Prodávajícím způsobena Kupujícímu úmyslně. 

(10) Prodávající nenese odpovědnost za škodu způsobenou Kupujícímu prodlením s dodáním zboží z důvodu vyšší moci. Za vyšší moc se považují i události způsobené přírodními živly a nedodání objednaného zboží jeho výrobcem Prodávajícímu z důvodů stojících nikoliv na straně Prodávajícího. O důvodech nedodání objednaného zboží z důvodu vyšší moci je Prodávající povinen Kupujícího neprodleně informovat, a to včetně uvedení konkrétních důvodů. 

(11) Prodávající upozorňuje, že v případě prodeje zboží v akci či ve slevě z důvodu jeho nižší kvality nebo vad, je toto již zohledněno v kupní ceně a Kupující není v takovém případě z důvodu nižší kvality nebo vad zboží oprávněn uplatňovat nároky z odpovědnosti za vady. 

VI. Další ujednání

(1) Kupující se stane vlastníkem objednaného a dodaného zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny za toto zboží. 

(2) V souvislosti s ujednáním o výhradě vlastnického práva dle čl. VI.1. VOP se Kupující zavazuje umožnit Prodávajícímu na výzvu přístup ke zboží a provedení jeho kontroly v místě jeho skladování, příp. je povinen doložit Prodávajícímu, že zboží bylo prodáno třetí osobě.  Kupující se zavazuje Podávajícímu ihned písemně oznámit, že je v úpadku nebo hrozícím úpadku, že zboží bylo sepsáno do soupisu v souvislosti s exekucí nebo výkonem rozhodnutí prodejem movitých věcí vč. označení subjektu, který exekuci (výkon rozhodnutí) provádí, sp. zn. a účastníků řízení a v případě přítomnosti při soupisu je povinen uvést do protokolu výhradu vlastnického práva Prodávajícího a tuto doložit. 

(3) Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího již jeho převzetím. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní Prodávající umožnil nakládat. 

(4)  Kupující není oprávněn postoupit své pohledávky vůči Prodávajícímu třetím osobám a ani tyto jednostranně započíst vůči pohledávkám Prodávajícího..  

 

VII. Doručování

(1) Veškeré právní úkony činěné dle uzavřených kupních smluv, jakož i dle těchto VOP, učiněné v písemné formě, jakož i další písemnosti, mohou být doručovány poštou, e-mailem, vždy však tak, aby bylo možné zajistit výkaz o doručení písemnosti druhému účastníkovi, popř. odepření přijetí. Písemnosti odeslaná prostřednictvím provozovatele poštovních služeb budou zasílány vždy na adresu sídla Prodávajícího uvedenou na www.rudan.cz a adresu sídla Kupujícího. 

(2) V případě pochybností se má za to, že zásilka odeslaná doporučeně s využitím provozovatele poštovních služeb došla druhé straně třetí den po jejím odeslání, a to i když se vrátila zpět jako nedoručená.  

(3) Kupující se zavazuje, že v případě změny sídla či adresy pro doručování bude bez zbytečného odkladu Prodávajícího o takovéto skutečnosti informovat. V případě porušení této povinnosti nese odpovědnost za škodu, která v důsledku této skutečnosti vznikne. 

(4) Aktuální adresu sídla Prodávajícího či adresu pro doručování lze nalézt na www.rudan.cz 

VIII. Závěrečná  ujednání  

(1)  Právní vztahy neupravené těmito VOP nebo kupní smlouvou se řídí právním řádem České republiky, zejména pak příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

(2)  Spory vzniklé mezi účastníky v souvislosti s plněním dle kupních smluv budou rozhodovány věcně a místně příslušným soudem v České republice. 

(3) Tyto VOP společnosti RUDAN s.r.o. uveřejněné na www.rudan.cz jsou platné a účinné od 01.02.2017.